Các tập đoàn lớn né thuế như thế nào - Chiêu thức sử dụng lỗ hổng thuế