CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN KIỂM TOÁN: NHỮNG TẤM HỘ CHIẾU "QUYỀN LỰC"