Công ty phá sản thì tài sản của doanh nghiệp được phân chia theo thứ tự như thế nào?