CPA là một chứng chỉ hành nghề của kiếm toán, có nghĩa là những kế toán viên công chứng được cấp phép. Dễ hiểu là những người hành nghề kế toán – kiểm toán được công nhận. Về phần thi gồm có đề chẵn – lẻ, cấu trúc đề thi gồm có phần lý thuyết và phần bài tập.Dưới đây là đề thi của năm 2016. Mình gửi đến các bạn để các bạn tham khảo. Vừa để ôn luyện,vừa giúp mình hình dung lại kiến thức mình còn thiếu để áp dụng cho kỳ thi sắp tới này nhé.

Tham khảo

Tài liệu ôn thi CPA môn Phân tích hoạt động tài chính nâng cao

A.Đề thi viết môn phân tích hoạt động tài chính nâng cao( đề chẵn)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN VÀ

KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ

NĂM 2016

ĐỀ THI VIẾT (đề chẵn)

MÔN THI: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

NÂNG CAO

                                                                                                                 (Thời gian làm bài 180 phút)

Câu 1 (2 điểm)

Trình bày Hệ thống chỉ tiêu cơ bản sử dụng đề phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp trên Báo cáo tài chính. Nêu ý nghĩa theo từng nhóm chỉ tiêu khi đo lường, đánh giá tình hình tài chính.

Câu 2(2 điểm)

Nêu rõ công thức xác định và phân tích tính chất ảnh hưởng của nhân tô sản lượng tiêu thụ và nhân tố kết cấu mặt hàng tiêu thụ tác động đến chỉ tiêu lợi nhuận gộp bán hàng của doanh nghiệp?

Câu 3 (2 điểm)

Có số liệu trích từ các Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Đức Lợi (ĐVT: T1r.VND)

a/ Bảng cân đối kế toán

b/ báo cáo kết quả kinh doanh

Yêu cầu:

1/ Phân tích chỉ tiêu ROE của Công ty qua hai năm N+1 và N

2/ Phân tích ảnh hưởng của các chỉ tiêu Hệ số tài sản trên vốn chủ sở hữu, Hiệu suất sử dụng tài sản, Hệ sô sinh lời hoạt động đến chỉ tiêu ROE.

Câu 4 (2 điểm):

Công ty XYZ sản xuất kinh doanh hai loại sản phẩm A và B. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2015 như sau:

Yêu cầu:

  1. Xác định doanh thu hòa vốn của công ty (0,5 điểm).
  2. Giả định trong năm 2016, doanh thu của công ty không đổi so với năm 2015. Để lợi nhuận đạt được trong năm là 25.500 triệu đồng thì công ty phải thay đổi kết cấu hàng bán như thế nào? (0,5 điểm).
  3. Lập báo cáo kết quả hoạt động cho năm 2016 (theo mẫu như bảng trên) biết rằng tổng doanh thu của công ty không đổi so với năm 2015 với tỷ trọng doanh thu sản phẩm A là 62,5% và tỷ trọng doanh thu sản phẩm B là 37,5%.

Câu 5 (2 điểm)

Các chỉ tiêu tài chính của công ty EFH như sau:

Yêu cầu

1.Điền các con số thích hợp vào dấu ?

2.Hãy nhận xét khái quát tình hình tài chính của công ty EFH ?

3.Trên cương vị là tổ chức tín dụng khi đưa ra quyết định cho vay ngắn hạn, hãy lựa chọn 2 chỉ tiêu tài chính nào quan trọng nhât ? vì sao ?

B. Đề thi viết môn phân tích  hoạt động tài chính nâng cao( đề lẻ)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN VÀ

KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ

NĂM 2016

ĐỀ THI VIẾT ( đề lẻ)

MÔN THI: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

NÂNG CAO

                                                                                                                                          (Thời gian làm bài 180 phút)

Câu 1: (2 điểm) Nêu rõ công thức xác định và nội dung kinh tế của các chỉ tiêu dùng để phân tích tình hình công nợ của doanh nghiệp?

Câu 2 (2 điểm): Trình bày công thức xác định Độ lớn đòn bẩy kinh doanh (DOL) và mỗi quan hệ giữa kết cấu chỉ phí với Độ lớn đòn bẩy kinh doanh (minh họa bằng số liệu trường hợp sản phẩm A và sản phẩm có cùng doanh thu, chỉ phí, lợi nhuận nhưng sản phẩm A có tỷ trọng chỉ phí không biến đổi lớn hơn). Sử dụng quan hệ này giải thích tại sao các doanh nghiệp tự động hóa thiết bị công nghệ để giảm vật tư, nhân công nêu chưa vượt điểm hòa vốn, tỷ lệ thay đổi lợi nhuận trước chỉ phí thuế và lãi vay giảm nhanh khi tăng sản lượng nhưng nếu vượt điểm hòa vốn, tỷ lệ thay đổi lợi nhuận trước chi phí thuế và lãi vay tăng nhanh khi tăng sản lượng.

Câu 3 (2 điểm) Có số liệu trích từ các báo cáo tài chính của Công ty TNHH Toàn Mỹ trong hai năm ( ĐVT: Tr.VND)

a/ Bảng cân đối kế toán:

b/ Báo cáo kết quả kinh doanh

Yêu cầu:

1/Phân tích chỉ tiêu ROA của Công ty

2/ Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh, Hệ số sinh lời hoạt động đến chỉ tiêu ROA. Nêu giải pháp tăng ROA

Câu 4 (2 điểm) đvt : triệu đồng

1.Trích các chỉ tiêu tài chính của công ty Cổ phần X sau các năm đã được kiêm toán như sau:

Yêu cầu: Phân tích tình hình luân chuyền hàng tồn kho ? Cho biết thời gian bình quân một vòng quay hàng tồn kho của các doanh nghiệp cùng ngành nghề là 25 ngày. Thời gian một năm phân tích 360 ngày.

2.Các chỉ tiêu tài chính trích trên các. Báo cáo của công ty A như sau

Yêu cầu:

Phân tích tình hình công nợ phải thu khách hàng ? Cho biết thời gian một vòng quay phải thu của khách hàng bình quân của các doanh nghiệp cùng ngành nghề là 25 ngày. Thời gian một năm đề phân tích là 360 ngày.

Câu 5 (2 điểm): Công ty K&K có tài liệu về khối lượng sản phẩm tiêu thụ, giá vốn hàng bán và giá bán thuần năm 2015 như sau:

Tay nghề công nhân kém làm cho năng suất lao động giảm; từ đó dẫn đến sản phẩm A được sản xuất không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ. Tay nghề công nhân kém đo lực lượng lao động tại công ty không ổn định. Đại đa số vào làm đến khi quen việc thì xin nghi. Điều này là do công ty trả lương không thỏa đáng trong khi yêu cầu công nhân làm việc trong môi trường có nhiều độc tố, đồng thời có nhiều sai sót trong việc theo dõi, ghi chép sản lượng được sản xuất bởi từng người công nhân.

Sản phẩm A có giá vốn hàng bán/sản phẩm cao hơn kế hoạch do mức tiêu hao chỉ phí nguyên vật liệu trực tiếp vượt định mức cũng bởi vì tay nghề công nhân kém nên làm hư hỏng sản phẩm nhiều. Trong khi đó, sản phẩm B giá vốn hàng bán/sản phẩm cao hơn kế hoạch chủ yếu do giá cả tăng.

Giá cả trên thị trường có biến động tăng.

Yêu cầu:

Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận gộp về bán hàng, bao gồm xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, nhận xét, đánh giá các ảnh hưởng này, đồng thời đề xuất biện pháp thực hiện thích hợp cho kỳ sau.

Chúc các bạn ôn thi CPA đạt hiệu quả!

 

TACA – Đào tạo ôn thi chứng chỉ hành nghề Kế toán – Kiểm toán!

 

Đề thi CPA 2016 Môn Phân Tích Và Hoạt Động Tài Chính Nâng Cao
5 (100%) 1 vote[s]

Bài viết liên quan