Trọng tâm của đề thi CPA 2017 tập trung vào những nội dung gì? Bạn cần nắm những nội dung sau trước khi bắt tay vào luyện đề, cũng như nâng cao hiệu quả khi tổng ôn hơn. Cụ thể:

Lý thuyết:

 • Phân tích các dấu hiệu rủi ro tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
 • Điểm hòa vốn, điều kiện để nghiên cứu điểm hòa vốn
 • Công thức tính các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp, ý nghĩa của từng chỉ tiêu
 • Ý nghĩa của của phân tích rủi ro tài chính.
 • Công thức, nội dung kinh tế, dấu hiệu nhận biết rủi ro của các mục về:
  + Khả năng thanh toán
  + Hiệu suất sử dụng vốn
  + Khả năng sinh lời….

Bài tập tình huống sẽ tập trung vào các điểm sau:

 • Phân tích tình hình tài chính, tình hình đảm bảo nguồn vốn theo tình huống
 • Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo các chỉ tiêu ( doanh thu. biến phí và tỷ lệ lãi trên biến phí)
 • Đánh giá việc thực hiện chiến lược cạnh tranh trên dựa trên các chỉ tiêu tài chính.
 • Đánh giá tác động của quản trị chỉ phí đến khả năng sinh lời của công ty dựa trên các thông tin đã cung cấp….

Mời bạn tham khảo đề thi để luyện đề

A. Đề thi cpa 2017 môn phân tích hoạt động tài chính nâng cao (đề chẵn)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊNĐỀ THI VIẾT NĂM 2017 (ĐỀ CHẴN)
VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀMÔN THI: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NÂNG CAO
NĂM 2017Thời gian làm bài 180 phút

Câu 1 (2 điểm) Rủi ro tài chính của doanh nghiệp là gì?

Hãy lập bảng phân tích các dấu hiệu rủi ro tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính căn bản để nhận diện rủi ro tài chính.

Câu 2 (2 điểm) Điểm hòa vốn, điều kiện để nghiên cứu điểm hòa vốn

 1. Nêu khái niệm về điểm hòa vốn? Ý nghĩa của việc nghiên cứu điểm hòa vốn? Điều kiện đề thực hiện nghiên cứu điểm hòa vốn. (1 điêm)

 2. Nêu công thức xác định sản lượng hòa vốn, doanh thu hòa vốn. (1 điểm)

Câu 3: (2 điểm) Trích báo cáo tài chính của công ty cổ phần Bánh kẹo X (Đơn vị tính: Triệu đồng):

Yêu cầu:

 1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty thông qua số liệu trên?
 2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn của công ty theo tính ổn định của nguồn tài liệu thông qua thông số trên?

Câu 4: Công ty T kinh doanh 2 loại sản phẩm A và B có tài liệu trong năm 20×6 như sau:

Yêu cầu:


Cột % được tính bằng cách chia số liệu ở dòng tương ứng cho doanh thu (chỉ tính cho 3 chỉ tiêu đầu tiên, gồm doanh thu. biến phí và tỷ lệ lãi trên biến phí). được lấy 2 số lẻ.

 1. Năm sau, do năng lực sản xuất bị giới hạn, đề tăng tiêu thụ một sản phẩm này thì phải giảm tiêu thụ một sản phẩm kia. Hỏi công ty cần tăng và giảm sản phẩm nào và số lượng bao nhiêu đề lợi nhuận toàn công ty tăng thêm 200.000 ngđ.
 2. Xác định thời gian hoà vốn biết răng kỳ kinh doanh có 360 ngày.

Câu 5 (2 điểm) Công ty thương mại Hòa An có một số chỉ tiêu tài chính như sau:

 

Yêu cầu:

 1. Năm 2015, công ty thực hiện chính sách bán chịu cho khách hàng với thời gian quy định là 30 ngày. Nhăm thu hồi vốn nhanh hơn, năm 2016, công ty rút ngắn thời gian bán chịu quy định cho khách hàng là 25 ngày. Giả định rằng mỗi năm có 360 ngày, hãy đánh giá việc thực hiện chính sách trên của công ty và cho biết việc thay đổi chính sách bán chịu của công ty trong năm 2016 có tác động như thế nào đến khả năng tiêu thụ sản phẩm? (0,5 điểm)
 2. Ba năm trước, công ty xác định chiến lược cạnh tranh trên thị trường dựa trên giá cả. Đánh giá việc thực hiện chiến lược cạnh tranh trên dựa trên các chỉ tiêu tài chính. (0,5 điểm)
 3. Xác định tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của công ty. Đánh giá tác động của quản trị chỉ phí đến khả năng sinh lời của công ty dựa trên các thông tin đã cung cấp. (1 điềm)

B. Đề thi cpa 2017 môn phân tích hoạt động tài chính nâng cao (đề lẻ)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊNĐỀ THI VIẾT NĂM 2017 (ĐỀ LẺ)
VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀMÔN THI: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NÂNG CAO
NĂM 2017Thời gian làm bài 180 phút

Câu 1: (2 điểm) Công thức tính các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp, ý nghĩa của từng chỉ tiêu

Trình bày các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp – Nêu công thức tính toán và ý nghĩa của từng chỉ tiêu. Lập bảng phân tích nhu cầu và khả năng đáp ứng thanh toán.

Câu 2: (2 điểm): Rủi ro tài chính là khả năng không đạt được các mục tiêu vệ tài chính

Rủi ro tài chính là khả năng không đạt được các mục tiêu vệ tài chính. Rủi ro tài chính có thê được nhận diện thông qua sự biên động của các hệ số tài chính cơ bản được xác định trên cơ sở các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Hãy cho biết:

 1. Ý nghĩa của của phân tích rủi ro tài chính. (0,5 điểm)
 2. Với mỗi mục tiêu về (i) Khả năng thanh toán; (ii) Hiệu suất sử dụng vốn; và (iii) Khả năng sinh lời, hãy nêu hai (02) hệ số tài chính cơ bản được sử dụng đề nhận biết rủi ro. Đối với mỗi hệ số, hãy cho biết công thức xác định, nội dung kinh tế và dấu hiệu nhận biết rủi ro. (1,5 điểm)

Câu 3: (2 điểm) Trích báo cáo tài chính của CTCP Bánh kẹo Y (Đơn vị tính: Triệu đồng):


Yêu cầu:

1/ Phân tích môi quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của công ty thông qua số liệu trên?

2/ Phân tích tình hình công nợ phải thu của công ty thông qua số liệu trên?

Câu 4 (2 điểm) Bài tập tình huống – đề thi cpa 2017 môn phân tích

Công ty ABC kinh doanh hai loại sản phẩm X và Y, có tài liệu về khối lượng sản phẩm tiêu thụ, đơn giá bán thuần, giá vốn hàng bán cho ] đơn vị sản phẩm và hàng tồn kho bình quân trong năm 20×6 như sau:

ĐVT: 1.000 đồng

Sản lượng tiêu thụ và đơn giá bán của cả hai sản phẩm đều tăng do chất lượng sản phẩm tăng. Trong kỳ, công ty đã thay đôi chât lượng nguyên vật liệu, thay nguyên vật liệu loại 2 thành loại 1.

Yêu cầu (Các yêu cầu độc lập nhau):

 1. Phân tích lợi nhuận gộp về bán hàng, bao gồm xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tô (sản lượng, kêt câu, giá bán, giá vốn) đến biến động lợi nhuận gộp thực tế so với kế hoạch (chỉ số sản lượng được lấy 2 số lẻ). nêu nguyên nhân ảnh hưởng (không nêu nguyên nhân ngoài dữ liệu đề bài cho). Nhận xét xem việc thay đôi chât lượng nguyên vật liệu sử dụng trong năm của công ty ABC có hợp lý không?
 2. Đánh giá mức độ biến động tình hình luân chuyển hàng tồn kho thực tế . SO với kế hoạch, bao gồm tính toán số vòng quay hàng tôn kho và kỳ luân chuyên hàng tôn kho, nêu nguy ên nhân ảnh hưởng (không nêu nguyên nhân ngoài dữ liệu đề bài cho). Biết rằng thời gian một năm phân tích là 360 ngày. Vào giữa năm 20×6, nhà quản trị công ty ABC dự đoán nhu cầu về nguyên liệu loại 1 trên thị trường trong tương lai gần có khả năng tăng đột biến.

Câu 5 (2 điểm) Công ty sản xuất và thương mại T&T có số liệu trên báo cáo tài chính từ năm 2014 như sau:

 1. Xác định các hệ số chi phí chủ yếu và hệ số sinh lời hoạt động (1 điểm)
 2. Dựa trên các hệ số chi phí chủ yếu, nhận diện sự thay đổi trong chiến lược cạnh tranh của công ty? (0.5 điểm)
 3. Dựa trên phân tích doanh thu và chi phí, xác định các yếu tố chủ yếu dẫn đến biến động lợi nhuận năm 2016. (0.5 điểm).

Tham khảo các bài viết chất lượng khác tại đây:

[Miễn phí] Tải về trọn bộ tài liệu ôn thi CPA & chứng chỉ hành nghề kế toán 2019 bí kíp đi thi

>>[HOT] Bộ đề thi CPA các năm được tổng hợp từ năm 2011 – 2018 giúp bạn đột phá trong kỳ thi CPA và chứng chỉ hành nghề kế toán

Chiến thuật thi chứng chỉ hành nghề kế toán 2019 chắc chắn đậu

Đề thi CPA 2018 môn kế toán tài chính kế toán quản trị nâng cao

Trọng Tâm Đề Thi Chứng Chỉ CPA Chứng Chỉ Hành Nghề Kế Toán Môn Luật

Những điều cần biết về kỳ thi chứng chỉ kiểm toán viên CPA năm 2019

Đề Thi CPA 2017 Môn Tiếng Anh Trình Độ C Như Thế Nào?

Đề thi CPA 2017 môn kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo nâng cao để áp dụng ôn luyện

Đề thi CPA 2017 môn tài chính và quản lý tài chính nâng cao

Đề thi CPA 2017 môn pháp luật về kinh tế và luật doanh nghiệp

Đề thi CPA 2017 môn thuế và quản lý thuế nâng cao

Đề thi CPA 2017 môn kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

 

Bài viết liên quan