Đề thi CPA 2019: Phân tích hoạt động tài chính nâng cao (đề lẻ)

Kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên và kế toán viên (CPA) năm 2019 do Bộ Tài Chính tổ chức đã chính thức diễn ra vào ngày 21-22/12/2019. Đây là một chứng chỉ rất quý giá và quyền lực đối với các kế toán, kiểm toán viên, nhưng để giành được nó thì không hề dễ dàng. Hàng năm, có không ít người đăng ký tham dự nhưng tỷ lệ đỗ giao động ở mức khá thấp, chỉ khoảng 15-20%. Do đó, chúng ta cần hết sức chú trọng việc ôn luyện và nghiên cứu kỹ càng tài liệu học tập để bước vào kỳ thi thật tự tin và đạt kết quả tốt nhất.

Chúc các bạn thành công và đạt được những ước mơ lớn của mình!

>>Xem thêm: Đề thi CPA các năm 2011 đến 2019

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN & KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2019

MÔN THI: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NÂNG CAO

Đề Lẻ – (Thời gian làm bài 180 phút)

Câu 1 (2 điểm):

Trình bày hệ thống chỉ tiêu cơ bản sử dụng phân tích khả năng sinh lời của vốn doanh nghiệp. Theo anh chị, để phân tích khả năng sinh lời của vốn doanh nghiệp cần sử dụng những cơ sở dữ liệu nào, ý nghĩa từng cơ sở dữ liệu và cho ví dụ minh họa về ý nghĩa của từng cơ sở dữ liệu được sử dụng phân tích một chỉ tiêu thể hiện khả năng sinh lời của vốn doanh nghiệp.

Câu 2 (2 điểm): 

Trích số liệu từ Bảng cân đối kế toán năm N của Công ty Bánh kẹo MP như sau:

(ĐVT: triệu đồng)

TÀI SẢN Đầu năm Cuối năm
A. Tài sản ngắn hạn 231.929 554.896
B. Tài sản dài hạn 278.543 257.008
TỔNG TÀI SẢN 510.472 811.904
NGUỒN VỐN Đầu năm Cuối năm
A. Nợ phải trả 158.170 419.205
I. Nợ ngắn hạn 157.600 295.735
II. Nợ dài hạn 570 123.470
B. Vốn chủ sở hữu 352.302 392.699
TỔNG NGUỒN VỐN 510.472 811.904

Yêu cầu:

Phân tích khái quát khả năng thanh toán của công ty bánh kẹo MP thông qua 2 chỉ tiêu

Hệ số khả năng thanh toán Tổng quát và Hệ số khả năng thanh toán Nợ ngắn hạn.

Câu 3 (2 điểm):

Công ty Cổ phần VAC chuyên sản xuất kinh doanh hàng may mặc, Công ty đạt Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -66 tỷ đồng năm 2017, 116 tỷ đồng năm 2018. Trích số liệu từ Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty như dưới đây:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Hãy nhận diện các dấu hiệu rủi ro tài chính của Công ty (1 năm có 365 ngày).

Chỉ tiêu 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Phải thu của khách hàng 478 423 252
Hàng tồn kho 820 610 445
Phải trả người bán 220 175 118
Nợ ngắn hạn 1.251 1.250 898
Vốn chủ sở hữu 743 559 517
Chỉ tiêu 2018 2017
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 3.613 2.489
Giá vốn hàng bán 2.972 2.052
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 641 437
Chi phí lãi vay 105 74
Chi phí bán hàng 102 67
Chi phí quản lý doanh nghiệp 211 150
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 223 146
Lãi (lỗ) khác (5) (8)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 218 138
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 34 22
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 184 116

Câu 4 (2 điểm):

Trích Báo cáo tài chính của Công ty Dược HG: 

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

  1. Bảng cân đối kế toán:
Chỉ tiêu 31/12/N 31/12/N-1 31/12/N-2
A. Tài sản ngắn hạn 2.939.185 2.746.073 2.221.373
B. Tài sản dài hạn 1.148.295 1.199.269 1.141.826
Tổng cộng tài sản 4.087.480 3.945.342 3.363.199
C. Nợ phải trả 1.328.386 1.075.559 841.963
D. Vốn chủ sở hữu 2.759.094 2.869.783 2.521.236
  1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
Chỉ tiêu Năm N Năm N-1
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4.569.014 4.153.859
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 506.261 370.814
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 4.062.753 3.783.045
6. Doanh thu hoạt động tài chính 88.780 57.818
11. Thu nhập khác 6.757 15.121
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 642.389 688.642

Yêu cầu:

1/ Phân tích khái quát tình hình sinh lời của công ty?

2/ Xác định và phân tích ảnh hưởng của nhân tô hệ số tự tài trợ bình quân tác động đến chỉ tiêu hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu của công ty?

Câu 5 (2 điểm):

Trích thông tin trên bảng cân đối kế toán của công ty Hoàng Phú qua các năm như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Tài sản Năm 2019 Năm 2018
Tài sản ngắn hạn 54.000 48.000
Trong đó: chi tiết một số khoản mục
– Tiền 2.160 1.800
– Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 1.440 1.800
– Phải thu khách hàng 10.800 10.800
– Hàng tồn kho 21.600 12.000
Tài sản dài hạn 90.000 48.000
Tổng tài sản 144.000 96.000
Nguồn vốn Năm 2019 Năm 2018
Nợ ngắn hạn 12.240 9.600
Nợ dài hạn 84.000 38.400
Vốn chủ sở hữu 47.760 48.000
Vốn góp của chủ sở hữu 44.400 44.400
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3.360 3.600
Tổng nguồn vốn 144.000 96.000

Yêu cầu:

1. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn công ty Hoàng Phú qua 2 năm 2018 – 2019 để cho thấy:

– Mức độ độc lập về tài chính, thông qua: hệ số tự tài trợ, hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn, hệ số tài sản trên vốn chủ sở hữu.

– Mức độ ổn định của nguồn tài trợ, thông qua: hệ số tài trợ thường xuyên.

– Khả năng thanh toán nợ, thông qua: hệ số khả năng thanh toán tổng quát.

(làm tròn đến 3 số lẻ).

2. Tính toán, phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty Hoàng Phú qua 2 năm 2018 – 2019 bằng chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn và hệ số khả năng thanh toán nhanh

(Làm tròn đến 3 số lẻ).

Cảm ơn đã theo dõi bài viết của TACA, bạn có thể tham khảo thêm những nội dung hữu ích khác dưới đây:

  1. Đề thi CPA 2019: Kế toán & Kế toán quản trị nâng cao (đề lẻ)
  2. Khóa luyện thi CPA/APC tại Hà Nội và Hồ Chí Minh

Chúc bạn ôn thi hiệu quả và đạt kết quả cao trong kỳ thi tới.

TACA – Đào tạo ôn thi chứng chỉ hành nghề Kế toán – Kiểm toán!

 

Đề thi CPA 2019: Phân tích hoạt động tài chính nâng cao (đề lẻ)
5 (100%) 1 vote[s]

Bài viết liên quan