Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành