HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHÂN CÔNG TRONG XÂY DỰNG THẾ NÀO LÀ HỢP LỆ ?

Cục thuế Vĩnh Phúc trả lời như sau: (Đính kèm công văn trả lời gốc)
***
Kính gửi Bộ tài chính, Tôi là kế toán của Công ty Long Thanh. Tôi có vấn đề liên quan đến thuế TNCN kính mong quý bộ phản hồi giúp tôi để đơn vị chúng tôi thực hiện theo đúng chính sách, quy định về luật thuế. Tháng 8/2018 công ty Long Thanh có ký kết hợp đồng giao khoán nhân công thi công công trình, thời gian thi công kéo dài tùy từng công trình. Khi thì kéo dài 15 ngày khi thì kéo dài hơn 1 tháng. Chúng tôi ký kết với đại diện của một nhóm công nhân, thanh toán hợp đồng hoàn thành chúng tôi đều khấu trừ 10% thuế TNCN và xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN nếu cá nhân có nhu cầu. Như vậy hồ sơ để hợp lý chi phí thuê khoán nhân công bao gồm những gì để được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN và đối với hợp đồng giao khoán trên 1 tháng chúng tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội cho cá nhân đại diện kinh doanh hay những nhân công thuộc nhóm này hay không? Rất mong quý bộ phản hồi giúp đơn vị chúng tôi. Trân trọng cảm ơn!
23/11/2018

Trả lời:
Về chi phí nhân công khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN
Tại điểm a, Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về Thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

 

Hợp đồng giao khoán nhân công trong xây dựng thế nào là hợp lệ?

Hợp đồng giao khoán nhân công trong xây dựng thế nào là hợp lệ?

Hợp đồng giao khoán nhân công trong xây dựng thế nào là hợp lệ?

Hợp đồng giao khoán nhân công trong xây dựng thế nào là hợp lệ?

Hợp đồng giao khoán nhân công trong xây dựng thế nào là hợp lệ?

Hợp đồng giao khoán nhân công trong xây dựng thế nào là hợp lệ?

 

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.”

Tại điểm i, Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của BộTài chính quy định:

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Tại Khoản 1, Điều 6 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định:

“Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh”

Tại khoản 1 Điều 4 (Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC)Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Tại khoản 2.4 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định:

“2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

– Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế….””

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty của độc giả Phan Thị Hồng Hà (Độc giả) ký hợp đồng với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thi công các công trình thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế theo quy định về tiền lương, tiền công. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân. Cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đối với trường hợp này. Để các khoản chi hợp đồng thuê khoán được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thì Công ty của Độc giả cần có những hồ sơ sau:

+ Hợp đồng giao khoán;

+ Biên bản thanh lý hợp đồng;

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân (căn cước công dân) của người lao động;

+ Biên bản xác nhận công việc hoàn thành;

+ Bảng chấm công;

+ Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN;

+ Chứng từ chi tiền;

+ Chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Về đóng bảo hiểm xã hội cho các cá nhân
Tại điểm b, Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo Hiểm số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 quy định:

“b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;”

Tại Khoản 1 Điều 124 Luật Bảo Hiểm số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 quy định:

“1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.”

Tại Điều 15, Điều 16 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 quy định:

“Điều 15. Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty của Độc giả có hợp đồng với người lao động theo các hình thức hợp đồng lao động quy định tại Điều 16 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 thì người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc kể từ ngày 01/01/2018. Trường hợp Công ty ký kết hợp đồng giao khoán công việc với đại diện nhóm công nhân không theo hợp đồng lao động thì người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc theo quy định tại điểm b, Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo Hiểm số 58/2014/QH13 nêu trên.

Để biết chi tiết về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đề nghị Độc giả liên hệ với cơ quan Bảo hiểm để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời để độc giả Phan Thị Hồng Hà biết và thực hiện./.

Cảm ơn bạn đã đọc bài “Hợp đồng giao khoán nhân công trong xây dựng thế nào là hợp lệ?”

Bạn có thể xem thêm một số bài chất lượng của TACA:

Các kiến thức thuế chuyên sâu kế toán cần nắm rõ

Khóa học Kế toán thuế chuyên sâu 

Kinh nghiệm làm việc với đoàn kiểm tra

Báo cáo tài chính truyền thống không đáp ứng nhu cầu vận hành

Cán bộ thuế thường kiểm tra và xuất toán những gì?

Làm thế nào để chi phí thuê nhà là hợp lý, hợp lệ?

Đề thi đại lý thuế và những lưu ý khi đi thi

Khi đi thi đại lý thuế cần chuẩn bị những gì

Kinh nghiệm để đạt được kết quả tốt cho kỳ thi chững chỉ đại lý thuế

Chúc các bạn thành công!

 

Tải Bộ đề Ôn thi Đại lý thuế 2019

On thi dai ly thue bo de

Bí mật của kỳ thi chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế.

Hãy check email của bạn để tải về nhé! Powered by ConvertKit
Rate this post

Bài viết liên quan