Những điểm cần lưu ý khi sử dụng KPI cho phòng tài chính kế toán