NHỮNG KIẾN THỨC CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

1. Khái Niệm Về Kế Toán Quản Trị

Kế toán quản trị là một hệ thống thu thập, xử lý và truyền đạt thông tin cho các nhà quản trị nội bộ doanh nghiệp để ra quyết định.

2. So Sánh Giữa Kế Toán Quản Trị Và Kế Toán Tài Chính

  • Giống nhau

  • Có cùng đối tượng nghiên cứu là các sự kiện kinh tế và pháp lý diễn ra trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp
  • Đều dựa trên hệ thống ghi chép ban đầu của kế toán. Kế toán tài chính căn cứ hệ thống ghi chép ban đầu này để xử lý, soan thảo các báo cáo tài chính cung cấp cho các đối tượng cần thông tin kế toán ở bên ngoài của doanh nghiệp. Kế toán quản trị căn cứ hệ thống ghi chép ban đầu để vận dụng xử lý nhằm tạo thông tin thích hợp cho các nhà quản trị.
  • Đều thể hiện tính trách nhiệm của người quản lý trong toàn doanh nghiệp, còn kế toán quản trị thể hiện trách nhiệm của nhà quản trị trên từng bộ phận của doanh nghiệp.
  • Khác nhau

KHÁC NHAU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Đối tượng sử dụng thông tin Nhà quản trị bên trong doanh nghiệp Những người bên ngoài doanh nghiệp là chủ yếu
Đặc điểm thông tin Hướng về tương lai. Linh hoạt. Không qui định cụ thể Phản ánh quá khứ. Tuân thủ nguyên tắc. Biểu hiện hình thái giá trị
Yêu cầu thông tin Không đòi hỏi cao tính chính xác gần như tuyệt đối Đòi hỏi tính chính xác gần như tuyệt đối, khách quan
Phạm vi cung cấp Từng bộ phận Toàn doanh nghiệp
Các loại báo cáo Báo cáo đặc biệt Báo cáo tài chính nàh nước qui định
Ký hạn lập báo cáo Thường xuyên Định kỳ
Quan hệ với các môn học Quan hệ nhiều Quan hệ ít
Tính pháp lệnh Không có tính pháp lệnh Có tính pháp lệnh


3. Vai Trò Của kế Toán Quản Trị

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải lập kế hoạch SXKD cho doanh nghiệp mình. Từ kế hoạch chung của doanh nghiệp, các bộ phận triển khai thành các mục tiêu thực hiện và kiểm tra kết quả thực hiện các mục tiêu này. Đó chính là kiểm tra quản lý – kiểm tra hướng hoạt động của doanh nghiệp. trong quá trình thực hiện các mục tiêu đề ra cần phải quản lý các qui trình cụ thể, chi tiết hơn như quản lý tồn kho, quản lý sản xuất,…

Minh họa: Vai trò kế toán quản trị được biểu diễn qua sơ đồ sau

Vai trò của kế toán quản trị

Vai trò của kế toán quản trị

 

3. Các Phương Pháp Nghiệp Vụ Cơ Sở Dùng Trong Kế Toán Quản Trị

Thông tin kế toán quản trị chủ yếu nhằm cung cấp cho các nhà quản trị để ra những quyết định, do đó kế toán quản trị phải sử dụng một số phương pháp nghiệp vụ để xử lý thông tin cho phú hợp với nhu cầu quản trị. Có 4 phương pháp nghiệp vụ cơ bản:

 • Thiết kế thông tin thành dạng so sánh được

Với các số liệu thu thập được kế toán quản trị sẽ phân tích chúng thành dạng so sánh được. Các số liệu thu thập sẽ vô dụng nếu thiếu các tiêu chuẩn để so sánh.

 • Phân loại chi phí

Ví dụ: như phân loại chi phí của doanh nghiệp thành định phí và biến phí để từ đó phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận

 • Trình bày mối quan hệ giữa các thông tin kế toán dưới dạng phương trình

Cách trình bày này rất tiện dụng cho việc tính và dự toán một số quá trình chưa xảy ra trên cơ sở những dữ kiện đã có và mối quan hệ đã xác định. Do đó phương pháp này được dùng làm cơ sở để tính toán và lập kế hoạch.

 • Trình bày thông tin dưới dạng đồ thị

Cách trình bày này giúp ta thấy rõ ràng nhất mối quan hệ và xu hướng biến động của thông tin.

Bạn có thể tham khảo một số bài chất lượng khác về quản trị tại đây:

Điểm khác biệt giữa báo cáo thống kê số liệu và báo cáo quản trị
Xây dựng và đề xuất các giải pháp quản lý tốt về doanh thu dựa trên báo cáo quản trị
Cách làm báo cáo quản trị khiến sếp hoàn toàn tin tưởng và giao phó

Dưới đây là những video bạn có thể tham khảo để có thêm cách thiết kế cấu trúc DATA – Xử lý dữ liệu kế toán chính xác và trôi chảy! Nó là một trong tài liệu kế toán quản trị để bạn xây dựng hệ thống quản trị cho DN mình.

Cách Cung Cấp Thông Tin Quản Trị – Giúp Lãnh Đạo Ra Quyết Định

 

 Cách Thiết Kế Cấu Trúc Data – Mô Hình Chuỗi Bán Lẻ

 

26 Chỉ Tiêu Phân Tích Báo Cáo Quản Trị – Mô Hình Chuỗi Bán Lẻ

Bài viết là một trong tài liệu kế toán quản trị giúp bạn hiểu rõ về sự khác nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính.

[HOT] Xem thêm

 1. Học phân tích dữ liệu quản trị để ra quyết định kinh doanh
 2. 8 nội dung hữu ích kế toán nhất định phải học về tài chính, quản trị, thuế

TACA – KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP 

 

Rate this post

Bài viết liên quan