Phân biệt không chịu thuế, không kê khai nộp thuế và thuế gtgt 0%