Sự kiện - Mảnh ghép cuối cùng để Thi đậu chứng chỉ hành nghề kế toán kiểm toán