Lập kế hoạch công việc theo chu trình PDCA

Lập kế hoạch công việc theo chu trình PDCA

Chu trình PDCA: Lập kế hoạch công việc Như Thế Nào? Plan Do Check Act Cycle III Trong bài viết này, tác giả sẽ đi sâu giải thích kỹ hơn ý nghĩa của các chu trình con (theo các mũi tên thẳng ở vòng trong) và vì sao chúng ta phải chú trọng chúng nếu không muốn làm hỏng...