Đọc và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh theo góc nhìn quản trị

Đọc và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh theo góc nhìn quản trị

Bạn đã biết cách Đọc và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh theo góc nhìn quản trị? Là kế toán trưởng chắc không ít lần bạn bị Sếp hỏi về kết quả kinh doanh ? – Làm thế nào để tăng doanh thu? – Làm thế nào để tăng lợi nhuận? Theo xu thế thì các bạn kế...
Hướng dẫn cách lập đọc và phân tích báo cáo tài chính (BCTC)

Hướng dẫn cách lập đọc và phân tích báo cáo tài chính (BCTC)

BÀI 1: BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIÁN TIẾP: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ: 1. Hoạt động kinh doanh: Dòng tiền hoạt động là dòng tiền thu vào, chi ra trong kỳ hiện tại. Chi tiền để mua hàng tồn kho, chi tiền để thanh toán lương cho nhân viên, thu tiền từ bán...