Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh phương thức thanh toán

Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh phương thức thanh toán

MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CÔNG TY ABC ABC  JOINT – STOCK COMPANY ………………….TP HCM – Tel  (84.8) …………. – Fax: (84.8) …………..                 Email: ……….. – Web: ………….   Số :          /HĐKT            PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG...