Thi CPA có khó không? Câu trả lời từ bạn Bích Huệ thi năm 2018 khiến ai cũng phải suy ngẫm