Thông báo: Thời gian, địa điểm và thủ tục lấy CCHN Đạo lý thuế 2019 kỳ 2