Tổng hợp các khoản chi phí bị khống chế ở mức trần