Dịch vụ kế toán - TACA - Training And Coaching Accounting

Dịch vụ kế toán

  1. Setup bộ máy kế toán, setup phòng kế toán
  2. Làm kế toán, làm kế toán trưởng
  3. Thiết lập cụ thể hệ thống, quy trình kế toán
  4. Cung cấp và tư vấn áp dụng công nghệ thông tin về kế toán
  5. Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức kế toán
  6. Tư vấn kế toán, tư vấn tài chính
  7. Các dịch vụ khác về kế toán theo quy định của pháp luật