Môn pháp luật về kinh tế và luật doanh nghiệp (thi APC): bài tập về phá sản