BCTC, Quyết toán thuế và các quy định chế tài xử phạt mới nhất