Các cách phân loại chi phí sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định