Các sai phạm về thuế mà kế toán có thể tự kiểm soát, hoàn thiện quy trình