Cắt giảm chi phí nhân sự: giá trị của nhân viên không được thể hiện trên bảng cân đối kế toán