Chuẩn bị những kịch bản kinh doanh nào phù hợp với tình hình hiện nay