Có được góp vốn bằng tiền mặt & Xử lý trường hợp góp vốn bằng tiền mặt