DANH SÁCH HỒ SƠ CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU.
===============================================
Chia sẻ cho các bạn Danh sách hồ sơ kế toán các phần hành chủ yếu nhằm phục vụ công tác kế toán cuối năm để các bạn tham khảo, vì mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có 1 bộ quy chuẩn khác nhau, phụ thuộc vào quy trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.
————————————————————————————–
1. Hồ sơ Về tiền lương:
– Quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp nêu rõ từng vị trí. Lưu ý tất cả các khoản thưởng, phụ cấp trong năm phải được thể hiện số liệu hoặc công thức cụ thể trong quy chế tiền lương hoặc hợp đồng lao động;
– Hợp đồng lao động và phụ lục hợp đồng (nếu có);
– Bộ hồ sơ xin việc đầy đủ;
– Quyết định tăng/giảm lương ( trong trường hợp có sự thay đổi về lương của công nhân viên;
– Thang, bảng lương;
– Bảng chấm công hàng tháng;
– Bảng thanh toán lương hàng tháng;
– Bản cam kết số 02 đối với lao động chỉ làm việc duy nhất tại 1 nơi, thu nhập 1 năm không quá 108trđ.
– Bản đăng ký MSTCN. Đối với những lao động mới chưa có MSTCN, hàng tháng nhân viên nhân sự, tiền lương phải tập hợp lại để đăng ký MSTCN cho những cá nhân đó;
– Bộ hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh (nếu có);
– Hồ sơ BHXH ( đối với những lao động có tham gia BHXH)
————————————————————————————–
2. Hồ sơ Bán hàng thu tiền
– Đơn đặt hàng – PO;
– Hợp đồng bán hàng: Đối với những khách hàng trả chậm cần nêu rõ thời hạn phải thanh toán trên hợp đồng, hình thức phạt nếu vi phạm điều khoản thanh toán;
– Biên bản giao hàng: Ngày trên biên bản giao hàng phải trùng ngày trên hóa đơn GTGT.
+ Nếu xin được chữ kí của Đại diện bên nhận thì trên biên bản giao hàng bắt buộc phải được đóng dấu đỏ của bên nhận hàng;
+ Trong trường hợp việc xin chữ ký, đóng dấu của Đại diện bên nhận khó khăn, biên bản giao hàng thể hiện người nhận hàng và có chữ ký của người giao, người nhận
Sau khi nhận lại được biên bản giao nhận hàng, kế toán cần phải sắp xếp, lưu trữ theo thứ tự thời gian cho từng khách hàng.
– Biên bản đối chiếu công nợ
+ Với những khách hàng mua trả chậm cần phải làm biên bản đối chiếu công nợ ngay tại thời điểm xuất hàng.
+ Với những khách hàng trả trước/trả ngay phải làm biên bản đối chiếu công nợ theo Quý( Khách hàng phát sinh nhiều)/ theo năm ( khách hàng ít phát sinh)
– Đề nghị thanh toán: Khi sắp tới thời hạn phải thanh toán, kế toán bán hàng thu tiền cần phải làm ngay đề nghị thanh toán để nhắc nhở khách hàng thanh toán tiền.
– Hóa đơn GTGT
Trước khi viết hóa đơn GTGT, cần phải kiểm tra lại thông tin khách hàng: tên, địa chỉ, MST..trên trang dangkykinhdoanh.gov.vn và xác nhận lại với khách hàng về những thông tin sẽ viết.
Trong trường hợp hóa đơn viết sai đã xé khỏi cuống, kế toán cần làm ngay biên bản thu hồi hóa đơn để lưu hồ sơ.
+ Với những khách hàng mua hàng có lấy Hóa đơn GTGT cần phải báo cho họ chuyển cả tiền thuế GTGT;
+ Trường hợp khách hàng không chắc chắn lấy Hóa đơn, Kế toán phải đề nghị họ chuyển vào tài khoản cá nhân.
– Biên bản thanh lý hợp đồng ( nếu có)
* Riêng trường hợp hàng xuất khẩu cần lưu ý:
– Hợp đồng mua bán;
– Chứng từ thanh toán (giấy báo có của ngân hàng);
– Hóa đơn thương mại;
– Tờ khai hải quan xuất khẩu
————————————————————————————–
3. Hồ sơ Mua hàng
– Hợp đồng mua bán: Đối với hợp đồng trả chậm, trong hợp đồng cần phải thể hiện rõ thời gian thanh toán. Nếu hết năm tài chính ( 31/12/20xx) mà vẫn chưa thanh toán hết phải làm phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian thanh toán;
– Biên bản giao nhận hàng ( áp dụng tương tự như phần hành bán hàng thu tiền).
– Biên bản đối chiếu công nợ: Theo Quý( với NCC mua nhiều)/ năm( với NCC mua ít)
– Biên bản thanh lý hợp đồng ( nếu có)
– Hóa đơn GTGT: Trước khi hạch toán hóa đơn GTGT cần kiểm tra chính xác thông tin trên hóa đơn có đúng không, nếu không đúng trả lại NCC.
* Trường hợp hàng nhập khẩu cần lưu ý:
– Hợp đồng mua bán;
– Tờ khai hải quan nhập khẩu;
– Giấy nộp tiền thuế vào NSNN.
Trường hợp nhập mua hàng của nông lâm thuỷ sản của cá nhân, tổ chức trực tiếp sản xuất bán ra hoặc mua hàng của cá nhân kinh doanh có thu nhập dưới 100trđ/năm
– Hợp đồng mua bán ký kết giữa Công ty với cá nhân bán (áp dụng đối với trường hợp phát sinh mua bán nhiều lần trong năm hoặc giá trị mua lớn. Trong trường hợp mua bán 1 lần với giá trị nhỏ thì không cần làm hợp đồng
– Bảng kê NVL đầu vào không hóa đơn theo mẫu 01/TNDN;
– Chứng minh thư photo của người bán;
– Hồ sơ chứng minh khác liên quan.
————————————————————————————–
4. Hồ sơ Công tác
– Quyết định đi công tác;
– Giấy đề nghị tạm ứng ( nếu có): Áp dụng trong trường hợp nhân viên đi công tác xin tạm ứng trước tiền công tác;
– Giấy đi đường có xác nhận của Công ty, xác nhận của đơn vị tới Công tác hoặc xác nhận của nhà khách nơi lưu trú ( áp dụng theo mẫu của Công ty)
– Các hóa đơn, chứng từ phát sinh trong quá trình đi công tác;
– Giấy đề nghị hoàn ứng;
————————————————————————————–
5. Hồ sơ Cho, biếu, tặng
– Quyết định của BGĐ nêu rõ lý do và mặt hàng, giá trị hàng đem cho, biếu, tặng ;
– Hóa đơn xuất cho khách hàng: Lưu ý về giá xuất tính thuế GTGT là giá trị của sản phẩm cùng loại hoặc tương đương trên thị trường
– Bảng kê đính kèm danh sách khách hàng cho, biếu, tặng
————————————————————————————–
6. Hồ sơ Thuê tài sản của cá nhân
– Hợp đồng thuê/mượn tài sản;
– Chứng từ chi tiền;
– Chứng từ nộp thuế (nếu có) – Áp dụng trong trường hợp thuê tài sản mà cá nhân phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp và trong hợp đồng thể hiện bên đi thuê phải có trách nhiệm nộp thay các nghĩa vụ thuế liên quan trong quá trình đi thuê
————————————————————————————–
7. Hồ sơ Về biên bản cuối năm
+ Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt tại ngày 31/12
+ Biên bản kiểm kê hàng tồn kho tại ngày 31/12
+ Biên bản giải trình sự chênh lệch về số liệu Thuế GTGT được khấu trừ (1331) trên bảng CĐKT và chỉ tiêu 43 – Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau trên tờ khai thuế GTGT tháng 12 (quý 4).
+ Biên bản giải trình sự chênh lệch về số liệu tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ + TNK trên báo cáo KQKD với ( Tổng doanh số bán ra trong kỳ của các tờ khai thuế GTGT từ tháng 1-tháng 12)

Danh sách hồ sơ kế toán các phần hành chủ yếu chia sẻ tới các bạn

St

Rate this post

Bài viết liên quan