TACA mang tới cho các bạn Đáp án CPA 2016: Tài chính và quản lý tài chính nâng cao. Nhằm giúp các bạn ôn thi CPA có nhiều tài liệu chất lượng để luyện tập hơn bao gồm đề thi các năm 2011 đến 2019 cùng lời giải chi tiết các môn.

Chúc bạn ôn thi hiệu quả!

ĐỀ LẺ:

Câu 3: Dạng bài đánh giá dự án đầu tư NPV/IRR/DPP

  1. Xác định tỷ suất doanh lợi nội bộ của dự án đầu tư thay thế thiết bị cũ bằng thiết bị mới kể trên?

Bước 1: tính chênh lệch chi phí khấu hao TSCĐ:

Chỉ tiêu Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Nguyên giá máy cũ 1050
Mức khấu hao máy cũ 150 150 150 150 150 150
Nguyên giá máy mới 250 250 250 250 250
Chênh lệch khấu hao 100 100 100 100 100
Bước 2: kết quả kinh doanh dự án khi sử dụng thiết bị mới
Chỉ tiêu Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Doanh thu tăng thêm
Chi phí SXKD tiết kiệm được -225 -225 -225 -225 -225
Chi phí khấu hao tăng thêm 100 100 100 100 100
LN trước thuế 125 125 125 125 125
Thuế TNDN 25 25 25 25 25
LNST 100 100 100 100 100
Bước 3: Xác định dòng tiền từ thanh lý máy cũ
Bán máy cũ 720
Giá trị còn lại của máy cũ khi thanh lý 750
LNTT -30
Thuế TNDN -6
LNST -24
Dòng tiền từ thanh lý máy vũ 726
Bước 4: xác định dòng tiền của dự án
Chỉ tiêu Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3  Năm 4 Năm 5
I.                Dòng tiền ra (1500)
1.    Chi đầu tư TSCĐ (1250)
2.    Chi bổ sung VLĐ (250)
II.             Dòng tiền vào 726 200 200 200 200 450
1.    Dòng tiền thuần từ hoạt động
LNST 100 100 100 100 100
Tiền chênh lệch khấu hao tăng thêm 100 100 100 100 100
2.    Thu hồi VLĐ 250
3.    Thu thuần thanh lý TSCĐ
–        Máy cũ 726
–        Máy mới
III.           Dòng tiền thuần dự án (774) 200 200 200 200 450
Dòng tiền chiết khấu tại r=12% 178,57 159,44 142,36 127,1 2,34
NPV tại r=20% (75,41)
IRR của dự án (%) 16,33%

2, có nên lựa chọn dự án không?

Dự án có tỷ suất sinh lời nội bộ cao hơn so với chi phí sử dụng vốn => dự án được chọn

Câu 4: Dạng bài về trái phiếu

Chỉ tiêu Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
1.    Xác định giá của trái phiếu
Dòng tiền trái phiếu 10000 10000 10000 10000 110000
Dòng tiền chiết khấu tại r=8% 9259,2 8573,3 7938,3 7350,3 74864,15
Giá của trái phiếu giá của trái phiếu tại thời điểm hiện tại
Pe = 10000 107985,42
2.    Phát hành trái phiếu
Số lượng trái phiếu phát hành 92605
Chi phí trả lãi hàng năm 926050
3.    Phát hành trái phiếu
Dòng tiền chiết khấu tại r=11% 9009,01 8116,22 7311,91 6587,31 65279,65
Giá của trái phiếu tại r=11% 96304,1
Số lượng trái phiếu phát hành 103838
Chi phí trái phiếu hàng năm 1038300000
4.    Số lượng trái phiếu phát hành 100000

Câu 5: dạng bài chi phí sử dụng vốn bình quân

  1. Xác định điểm gãy của đường chi phí cận biên về sử dụng vốn và xác định chi phí sử dụng vốn cận biên
Bước 1: tình hình chi phí sử dụng vốn của từng nguồn
[1] Chi phí sử dụng vốn vay sau thuế
Từ 0 đến 900 triệu 7,2%
Từ trên 900tr đến 3000tr 9,6%
Từ trên 3000tr 12%
[2] chi phí sử dụng vốn cổ phiếu ưu đãi
Từ 0 đến 1500tr 11,58%
Từ trên 1500tr 11,96%
[3] chi phí sử dụng vốn cổ phần thường
Từ lợi nhuận tái đầu tư re 14,48%
Từ cổ phần thường mới: rs 1 15,2%
Từ cổ phần thường mới: rs 2 16,1%
Bước 2: xác định điểm gãy của đường chi phí cận biên
[4] Huy động từ vốn vay
BP1 3000
BP2 10000
[5] Huy động từ vốn cổ phần thường
BP4 3000
BP5 13000
Bước 3: Tính WACC cho từng khoảng vốn

WACC1

11,72%

WACC2 12,8%
WACC3 12,87%
WACC4 13,59%
WACC5

14,04%

2, Lựa chọn dự án đầu tư

Lựa chọn theo thứ tự ưu tiên các dự án có IRR lớn đến nhỏ. Và phân chia lượng vốn huy động tương ứng với chi phí sử dụng vốn và tính WACC => so sánh IRR và WACC để quyết định có thực hiện dự án không (dự án có IRR > WACC sẽ được chấp nhận.

Chỉ tiêu Dự án A Dự án B Dự án C Dự án D
Tỷ suất doanh lợi nội bộ 15% 14% 13%
Chi phí sử dụng vốn bình quân 12,15% 12,83% 13,35% 13,89%
Số vốn lũy kế phải huy động nếu thực hiện dự án 5000 9000
Có được chấp nhận thực hiện không? Không Không
Quy mô vốn tối ưu: 9000

Chúc bạn ôn thi hiệu quả!

Xem thêm: 

    1. Khóa ôn thi CPA chắc đậu tại Hà Nội và TP HCM
    2. Khóa ôn thi Chứng chỉ hành nghề kế toán
    3. Sách luyện thi CPA môn Tài chính và quản lý nâng cao

 

TACA – Đào tạo ôn thi chứng chỉ hành nghề Kế toán – Kiểm toán!

Bài viết liên quan