TACA gửi đến các bạn Đáp án CPA 2016: Thuế và quản lý thuế nâng cao. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho quá trình ôn luyện của bạn. 

TACA chúc bạn ôn luyện hiệu quả và đạt kết quả cao!

Xem thêm: Đề thi CPA 2016 môn thuế và quản lý thuế

ĐỀ CHẴN

Câu 3: Tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Chúng ta lập bảng rà soát chi phí và xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu Tổng phát sinh Tính thuế Không tính thuế/Không được trừ
I.               Doanh thu 26000 26000  
II.            Chi phí được trừ 21000 20080 920
1.    Chi phí mua thiết bị phục vụ sản xuất sản phẩm (*) 800 800
2.    Chi phí phạt vi phạm HDKT 200 200
3.    Chi phí tiền lương phải trả theo HDLD 5000 4500 500
4.    Chi mua BH hưu trí tự nguyện (*) 300 300
5.    Giá trị vật tư, hàng hóa bị tổn thất 200 80 120
6.    Chi cho HD tổ chức Đảng trong DN 150 150
7.    Các khoản chi đủ DK khấu trừ 14350 14350
III.         Thu nhập khác 260 260
Thu nhập từ thanh lý tài sản 60 60
Nợ khó đòi xóa sổ đã đòi được 200 200
IV.          Thu nhập tính thuế   6180
V.             Thuế TNDN phải nộp (***)   1236

(*) Giả sử thiết bị mua cho sản xuất chỉ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 1 năm. Do đó, không được phân loại vào TSCD và ghi toàn bộ vào chi phí trong kỳ.

(**) Giả sử khoản chi mua bảo hiểm này cũng được quy định tại các tài liệu khác của công ty ( Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của công ty, tập đoàn; Quy chế thường do chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của công ty, tổng công ty)

(***) Giả sử doanh nghiệp không có thu nhập miễn thuế, cũng không có khoản lỗ thuế được kết chuyển.

Câu 4: Dạng bài tổng hợp Thuế

Lập bảng tính nghĩa vụ thuế phát sinh

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu Doanh thu tính TNCT Thuế XNK Thuế TTĐB Thuế GTGT
I.                Đầu ra
1.    Doanh thu tiêu thụ đặc biệt
Quần áo nhập khẩu 400000 cái*160000 = 64000 64000*10% = 6400
Rượu 40 độ nhập khẩu 90000 chai*500000 = 45000 15967.74

(*)

45000*10% = 4500
Bánh ngọt 500000 thùng*30000 = 15000 15000*10% = 1500
Rượu 18 độ 120000 chai*60000 = 7200 7200*10% = 720
2.    Doanh thu xuất khẩu
Quần áo xuất khẩu 200000 cái*190000 = 38000 200000 cái*190000*1% = 380
Bánh ngọt 80000 thùng*30000 = 2400 80000 thùng*30000*1% = 24
Rượu 18 độ (**) 40000 chai*71300 = 2852 40000 chai*71300 / (1+15%)*1% = 24.8
Tổng cộng 174452 428.8 15967.74 13120
II.             Đầu vào
Quần áo 600000 cái*0.12*12% = 14400 600000 cái*0.12*(1+20%)*10% = 8640
Rượu 40 độ 100000 chai*0.15*(1+15%)*65% = 11212.5 100000 chai*0.15*(1+15%)*(1+65%)*55% = 15654.38 100000 chai*0.15%*(1+15%)*(1+65%)*(1+55%)*10% = 4411.69 
Bánh ngọt 600000 thùng*0.02*10% = 1200
Rượu 18 độ công ty B 200000*0.0408*10% = 816
Tiền điện, điện thoại, VPP 2750*10%/(1+10%) = 250
Tổng cộng 25612.50 15654.38 15317.69

[YC1] Xác định doanh thu tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 174452

[YC2] Tính thuế GTGT, thuế XNK và thuế TTĐB còn phải nộp

 • Thuế xuất hập khẩu phải nộp trong kỳ 428.8
 • Thuế TTĐB còn phải nộp trong kỳ = Thuế TTĐB đầu ra – Thuế TTĐB đã nộp khấu trừ

Thuế TTĐb đầu ra: 15967.74

Tổng thuế TTĐB đã nộp khâu nhập khẩu tương ứng với 100000 chai rượu 40 độ nhập trong kỳ: 15654.38

Công ty áp dụng phương pháp FIFO để tính giá xuất hàng tồn kho, do vậy trong 90000 chai bán ra bao gồm 5000 chai tồn đầu kỳ và 85000 chai nhập trong kỳ.

Giả sử trong số 5000 chai rượu tồn kho đầu kỳ không liên quan đến nhập khẩu và do đó không phát sinh thuế TTĐB.

Số thuế TTĐB đã nộp khâu nhập khẩu được khấu trừ tương ứng với số tiêu thụ trong kỳ:15654.38*85000 chai/100000 chai = 13306.22

Thuế TTĐB còn phải nộp: 15967.74 – 13306.22 = 2661.52

 • Thuế GTGT còn phải nộp:

Giả sử công ty không có thuế GTGT còn được khấu trừ đầu kỳ và hàng xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0%

Thuế GTGT đầu ra: 13120

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 15317.69

Thuế GTGT được khấu trừ: 15317.69 – 13120 = 2197.69

[YC3] Xác định chi phí đươc trừ

1.    Chi phí giá vốn hàng bán 143467.34
Quần áo (40000*0.13 + 560000*0.12* (1+20%) 85840.00
Rượu 40 độ (5000*0.4 + 85000*0.15*(1+15%)*(1+65%)*(1+55%) 39499.34
Bánh ngọt (580000*0.02) 11600
Rượu 18 độ (160000*0.0408) 6528.00
2.    Chi phí bán hàng và quản lý (12%* Doanh thu) 20934.24
3.    Thuế TTĐB đã nộp thêm (*) 2662.52
Tổng chi phí được trừ 167.063.10

(*) Lưu ý

Bởi vì ở doanh thu tính thuế TNDN chúng ta sử dụng là giá tính thuế GTGT (đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt) nên ở phần chi phí được trừ cũng cầ cộng vào tương ứng.

Doanh thu tính thuế TNDN (phần doanh thu xuất khẩu) đang để là doanh thu chưa bao gồm thuế xuất khẩu. Do vậy, chúng ta không cộng số thuế xuất khẩu đã nộp vào chi phí được trừ nữa.

[YC4] Xác định nghĩa vụ thuế TNDN

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ = 174452 – 167063.10 = 7388.90

Thuế TNDN phải nộp của HDKD trong nước: 7388.90*20% = 1477.78

Số thuế TNDN phải nộp cho HDKD ở nước ngoài: 3200/(1-22%)*22% = 902.36

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của nước ngoài theo luật thuế suất VN: 3200*20%/(1-22%) = 820.51

Doanh nghiệp sẽ được trừ số thuế đã nộp thuế TNDN phải nộp tại VN tối đa là: 820.51 triệu đồng.

Như vậy nghĩa vụ thuế TNDN phát sinh thêm: 820.51 – 820.51 = 0

Số thuế TNDN còn lại phải nộp: 657.27 triệu

Câu 5: Tính thuế thu nhập cá nhân.

Phân tích đề bài: Thu nhập nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo quy định tại điều 11 – khoản 2 – Mục d Thông tư 111/2013/TT-BTC. Khi cá nhân được nhận cổ tức bằng cổ tức thì chưa phải kê khai nộp thuế khi nhận cổ tức:

 • Khi thực hiện chuyển nhượng lại số cổ phiếu này. Phải thực hiện kê khai thu nhập từ đầu tư vốn và chuyển nhượng chứng khoán.
 • Sau khi nhận được cổ tức bằng cổ phiếu, nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại thì khia và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức nhận bằng cổ phiếu cho tới khi hết số cổ phiếu nhận thay cổ tức.
 • Khai thuế cho hoạt động đầu tư vố: Giá tính thuế là mệnh giá cỏ phiếu, thuế suất đầu tư vốn 5%.
 • Khai thuế cho hoạt động chuyển nhượng chứng khoán: Theo quy định tại điều 16 thông tư 92/2015/TT-BTC.
 • Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần*0.1%

Thu nhập từ bán cổ phiếu: Sau khi đã kê khai thu nhập từ đầu tư vốn và chuyển nhượng chứng khoán cho đến hết số cổ phiếu do nhận cổ tức Bà Kim Oanh chỉ cần khai thuế cho thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán chứng khoán đối với giao dịch bán số cổ phiếu còn lại.

Tính số thuế TNCN phải nộp năm 2015:

Ngày 1.4.2015: Chưa phải kê khai nộp thuế

Ngày 3.6.2015: Thuế TNCN phải nộp từ đầu tư vốn: 200000*100000*5% = 100000000

Ngày 30.12.2015:

Thuế TNCN phải nộp từ đầu tư vốn (cho 100000 cổ phiếu từ nhận cổ tức còn lại): 100000*10000*5% = 50000000

Thuế TNCN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán (cho toàn bộ 500000 cổ phiếu): 500000*50000*0.1% = 25000000

Vậy tổng số thuế TNCN phải nộp trong năm 2015 của bà Kim Oanh là: 184000000


ĐỀ LẺ

Câu 3: Thuế TNDN

Chỉ tiêu Số tiền
I.                Xác định thu nhập tính Thuế TNDN (I)=(1) – (2) + (3) – (4) –(5) 1980.0
1.    Doanh thu (1) 15140.0
Doanh thu bán hàng A 6500.0
Doanh thu bán hàng trong nước B 1800.0
Doanh thu xuất khẩu B (7200 – 360) 6840.0
(Giả sử doanh thu xuất khẩu B – “Giá FOB” là giá đã bao gồm thuế xuất khẩu. Và giao dịch xuất khẩu B thỏa mãn điều kiện áp dụng VAT 0%. Vì doanh thu kê khai thuế là doanh thu không bao gồm thuế xuất khẩu nên khi tính chi phí được trừ ta không cộng thuế xuất khẩu đã nộp thuế. Còn nếu các bạn để doanh thu ở đây là 7200 thì ở chi phí phải trừ sẽ phải cộng 360 tiền thuế xuất khẩu vào để bù trừ doanh thu và chi phí.
2.    Chi phí được trừ (2) 13192.0
Giá vốn hàng bán (A+B) 10820.0
Giá vốn hàng bán (A): Tồn DK + PS – Tồn CK = 350 +3500 + 1050 – 170 4730.0
Giá vốn hàng bán (B): Tồn DK + PS – Tồn CK = 580 + 6000 – 490 6090.0
Chi phí khấu hao TSCD 360.0
Chi phí dịch vụ mua ngoài 800.0
Chi tiền lương và BH 768.0
Chi phí giao dịch, tiếp kasch, quảng cáo, khuyến mại 256.0
Chi phí trả lãi vay ngân hàng 152.0
(Giả sử chi phí lãi vay liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và có đầy đủ hồ sơ chứng từ hợp lê theo quy định hợp đồng, chứng từ thanh toán)
Chi phí kinh doanh khác 36.0
3.    Thu nhập khác (3) 130.0
Chiết khấu thanh toán được hưởng 130.0
4.    Thu nhập miễn thuế (4)
5.    Các khoản lỗ được kết chuyển (5) 98.0
II.             Trích lập quỹ khoa học và công nghệ (II) = 10%*(I) 198.0
(theo điều 10, TT 78-2014/TT-BTC thì doanh nghiệp được trích tối đa 10% doanh thu tính thuế để lập quỹ khoa học và công nghệ)
III.           Thuế TNDN phải nộp (III) = [(1) – (2)]*20% 356.4

Kết luận: Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là: 356.4 triệu đồng.

Câu 4: Dạng bài tổng hợp các loại thuế

Theo quy định tại điều 5, Thông 72/2014/TT-BTC, doanh thu để xác định thuế TNDN là doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấy trừ.

Lập bảng tính nghĩa vụ thuế cho các giao dịch phát sinh:

Chỉ tiêu Doanh thu tính TNCT Thuế XNK Thuế TTĐB Thuế GTGT
I.                Đầu ra
A.   Doanh thu bán 32000 lít rượu 40 độ
Doanh thu chưa bao gồm VAT 32000*90000 = 2880000000 2880000000*55%/(1+55%) = 1021935484 2880000000*10% = 288000000
B.   Doanh thu bán rượu 20 độ
Giả sử 200000 chai rượu thuốc có nồng độ 20 độ
1.    Bán cho công ty thương mại 45000 chai
Doanh thu chưa bao gồm VAT 180000*45000 = 8100000000 180000*45000*30%/(1+30%) = 1869230769 8100000000*10% = 810000000
2.    Bán qua đại lý 75000 chai
Doanh thu chưa bao gồm VAT 75000*195000 = 14625000000 75000*195000*30%/(1+30%) = 3375000000 14625000000*10% = 1462500000
3.    Bán lẻ 30000 chai
Daonh thu chưa bao gồm VAT 30000*196000 = 5880000000 30000*196000*30%/(1+30%) = 1356923077 5880000000*10% = 588000000
Tổng cộng 31485000000 7623089330 3148500000
II.             Đầu vào
1.    Nhập khẩu 92000 lít rượu 40 độ 92000*30000*40%/(1+15%) = 938400000 (92000*30000 + 938400000)*55% = 2034120000 (92000*30000 + 938400000 + 2034120000)*10% = 573252000
2.    Hàng nội địa đủ điều kiện khấu trừ 1200000000
Tổng cộng 938400000 2034120000 1773252000

[YC1] Doanh thu tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp: 31485000000

[YC2] Xác định nghĩa vụ thuế xuất nhập khẩu và thuế GTGT

Thuế Nhập khẩu phải nộp: 938400000

Thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ: 1773252000

[YC3] Xác định chi phí được trừ:

Nội dung Số tiền
Chi phí mua hàng của 32000 lít rượu nhập khẩu (30000*32000) 960000000
Chi phí thuế nhập khẩu của 32000 lít rượu nhập khẩu (938400000*32000/92000) 326400000
Chi phí thuế TTDB của 32000 lít rượu nhập khẩu (2034120000*32000/92000 707520000
Chi phí hoa hồng đại lý 731250000
Chi phí chi phí được trừ khâu bán hàng và quản lý 4100000000
Lãi tiền vay ( Giả sử chi phí lãi vay có đầy đủ hợp đồng, chứng từ,… để được khấu trừ theo quy định và không vượt quá giới hạn mức trường hợp vay của cá nhân 50 triệu lãi bị phạt sẽ dduwoj cghi giảm trừ thu nhập khác/ thu nhập HDSXKD trong kỳ khi xác định thuế TNDN 4800000000
Chi phí sản xuất của 150000 chai rượu thuốc (Giả sử chi phí sản xuất này đã bao gồm toàn bộ giá trị NVL, thuế NK, thuế TTDB tương ứng của NVL và các chi phí khác liên quan đến quá trình SX) 9450000000
Chi phí thuế TTDB nộp thêm ở khâu tiêu thụ (*) 5920619330
Tổng chi phí được thử 26995789330

(*) Tính chi phí thuế TTDB phải nộp thêm ở khâu tiêu thụ

Tổng số thuế TTDB của hàng bán ra trong kỳ 7623089330

Theo quy định về thuế TTDB doanh nghiệp chỉ được khấu trừ số thuế TTDB đã nộp ở khâu nhập khẩu, tói đa bảng số thuế TTDB tương ứng của hàng đã bán trong kỳ.

Tổng thuế TTDB đã nộp khâu nhập khẩu: 2034120000

Thuế TTĐB của hàng đã bán ra trong kỳ 203412000*(60000/92000*150000/200000 + 32000/92000) = 1702470000

Số thuế TTDB còn phải nộp thêm trong kỳ: 7623089330 – 1702470000 = 5920619330

Lưu ý: Bởi vì doanh thu tính thuế TNDN chúng ta sử dụng là giá tính thuế GTGT (đã bao gồm thuế TTĐB) nên ở phần chi phí được trừ chúng ta cũng phải cộng vào tương ứng. Sẽ hơi ngược với cách làm theo Thong tư 200

[YC4] Tính thuế TNDN phải nộp

Thuế TNDN phải nộp = {[(Doanh thu – Chi phí được trừ)] + Thu nhập khác – Số lỗ được kết chuyển – Thu nhập miễn thuế – Quỹ khoa học công nghệ trích lập}*20%

Khoản giảm trừ thu nhập khác trong kỳ: 50 triệu

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp rong kỳ: (31485000000 – 26995789330 – 50000000)*20% = 887842134

Câu 5: Tính thuế thu nhập cá nhân

Phân tích đề bài – Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN:

 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công:
 • Tiền lương (đã trừ BHXH): 48*11 = 528 triệu
 • Tiền thưởng: 36 triệu
 • Lương tháng 12 và lương tháng 13 của năm N được trả vào ngày 5.1.N+1 nên không tính vào thu nhập chịu thuế năm N. Các khoản thu nhập năm N-1 lại không chi trả vào năm N.

Giả định tiền lương nhận hàng tháng là thu nhập đã bao gồm thuế TNCN.

Các khoản giảm trừ được áp dụng.

 • Giảm trừ bản thân: 9*12 = 108 triệu
 • Giảm trừ người phụ thuộc: 3.6*3*12 = 130 triệu
 • Thu nhập từ cho thuê tài sản 240 triệu

Đề bài không cho thông tin số tiền thuê nhà này đã bao gồm thuế hay chưa => Giá định số tiền thuê nhà này gồm thuế TNCN và thuế GTGT, thuế suất áp dụng 5%VAT và 5% TNCN.

 • Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:

Gá trị tính thuế là giá chuyển nhượng 300 triệu, thuế suất áp dụng 0.1%

 • Thu nhập từ mảnh đất thừa kế của mẹ đẻ:

Giá trị được nhận thừa kế: 600 triệu

Theo quy định tại điều 3 – thông tư 111/2013/T-BTC: Khoản thu nhập từ thừa kế BDS này là đối tượng được miễn thuế TNCN. Khoản thu nhập này không bao gồm khi tính thuế TNCN.

 • Thu nhập từ chuyển nhượng BDS

Giá trị chuyển nhượng mảnh đất thừa kế: 1200. Thuế suất áp dụng 2%

Chi phí liên quan chuyển nhượng 20 triệu. Chi phí này không được tính vào thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản.

Tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Chỉ tiêu Số tiền
1.    Thuế TNCN cho thu nhập từ cho thuê tài sản (240*5%) 12
2.    Thuế TNCN cho thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (300 triệu*0.1%) 0.30
3.    Thuế TNCN cho thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (1200*2%) 24
4.    Thuế TNCN cho thu nhập từ quà tặng (55*10%) 5.5
5.    Thuế TNCN cho thu nhập từ tiền lương, tiền công
Thu nhập chịu thuế (528/36) 564
Các khoản giảm trừ 238
Thu nhập tính thuế năm N 326
Thu nhập tính thuế/tháng 27
Thuế TNCN phải nộp/tháng 4
Thuế TNCN phải nộp năm N 45
6.    Tổng thuế TNCN phải nộp năm N 87

Chúc bạn ôn thi hiệu quả!

[HOT]

 1. Sách luyện thi CPA môn Thuế và quản lý thuế nâng cao
 2. Khóa ôn thi CPA chắc đậu tại Hà Nội và TP HCM

TACA – Đào tạo ôn thi chứng chỉ hành nghề Kế toán – Kiểm toán!

Bài viết liên quan