Điểm mới về thang, bảng lương, định mức lao động có hiệu lực từ 01/11/2018

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 121/2018/NĐ-CP (ban hành vào ngày 13/9/2018) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động

Một là, bổ sung vào Điều 8 về nguyên tắc xây dựng định mức lao động là: “Doanh nghiệp xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, đảm bảo các nguyên tắc sau đây:”

Hai là, đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nghị định 121/2018/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018.

Cảm ơn bạn đã đọc Điểm mới về thang, bảng lương, định mức lao động có hiệu lực từ 01/11/2018.

Taca – Nơi phát triển sự nghiệp kế toán của bạn!

Rate this post

Bài viết liên quan