Cách xác định chuyển nhượng dự án thuộc đối tượng không kê khai nộp thuế