Gỡ vướng mắc nhỏ trong luật sẽ có ý nghĩa lớn với nhiều DN