Hành trình học kế toán trưởng - thử thách gian truân nhưng xứng đáng