KIỂM TRA HỒ SƠ, SỔ SÁCH DỰA TRÊN SỐ DƯ CÁC TÀI KHOẢN