Là một kế toán trưởng! Bạn sẽ làm gì để giải cứu doanh nghiệp trong đại dịch Covid 19?