Mẫu giấy đề nghị ký hợp đồng bán hàng:

CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ. . . .                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRẠM KDXD SỐ  . . . . . . . .                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

šv›

                  GIẤY ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG

Kính gửi:    –  TỔNG GIÁM ĐỐC CTY ABC

–   BAN LÃNH ĐẠO CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ . . . .

Căn cứ nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của khách hàng và sau khi Trạm KDXD số  . . .  đã tìm hiểu về tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng thanh toán và uy tín của khách hàng, nay Trạm KDXD số  . . .  đề nghị Ban lãnh đạo Cửa Hàng và Tổng Giám Đốc Công Ty chấp thuận cho ký Hợp Đồng bán hàng năm 2018 tiếp tục với khách hàng đã mua hàng tại Trạm trong năm 2009 theo nội dung như sau:

 1. Nội dung về khách hàng:
  • Tên khách hàng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Tên người đại diện:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chức vụ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Giấy Chứng minh ND số:. . . . . . . . . . . . . . . . cấp ngày:. . . . . . . . . . . . . tại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Địa chỉ kinh doanh:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax:. .  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Mã số thuế: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Số tài khoản: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tại Ngân hàng:. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Nội dung về bán hàng:
Mặt hàng ĐVT Số lượng mua bình quân 1 tháng Giá bán Phương thức thanh toán
–          Xăng 92        
–          Dầu DO 0,05S        
–          Dầu DO 0,25S        
–                   
 • Tổng trị giá Hợp đồng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Địa điểm giao hàng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Ngày đối chiếu:: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Ngày thanh toán::. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Hạn mức nợ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Thời hạn Hợp đồng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Quy định khác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trạm KDXD số  . . . . sẽ chịu trách nhiệm thực hiện trực tiếp Hợp Đồng này theo đúng các điều khoản quy định trong Hợp Đồng mà Công ty ký kết với khách và thu hồi đầy đủ các khoản nợ tiền hàng phát sinh trong quá trình Trạm bán hàng nợ cho Khách.

TP.Hồ Chí Minh, ngày         tháng        năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC CTY        CỬA HÀNG KDXD SỐ . . .         TRẠM TRƯỞNG TRẠM KDXD SỐ . . . .

Rate this post

Bài viết liên quan