MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

CÔNG TY ABC

ABC  JOINT – STOCK COMPANY

………………….TP HCM – Tel  (84.8) …………. – Fax: (84.8) …………..

                Email: ……….. – Web: ………….

 

Số :          /HĐKT

 

         PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG XĂNG DẦU

(Của Hợp đồng số           /HĐKT      ngày     /     /          )

 

Căn cứ Hợp đồng cung ứng xăng dầu số         /HĐKT        ngày   /       /          được ký giữa Công ty ABC và. _________________________________.

Hôm nay, ngày      tháng        năm                , tại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . hai bên chúng tôi gồm :

BÊN A :     CÔNG TY ABC.

Địa chỉ             :      .

Điện thoại        :                                                     Fax:

Tài khoản số    :                                          tại NH Nông Nghiệp & PTNT VN CN 10

Mã số thuế       :                

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số                            do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 29/08/2000

Đại diện           :     Ông                             ,           chức vụ :  Tổng Giám Đốc

BÊN B :   __________________________________________________________________

Trụ sở giao dịch:____________________________________________________

Nhà máy : _________________________________________________________

Điện thoại :      ______________              Fax  :   __________________________

Mã số thuế:     ______________________________________________________

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số . . . . . . . . . . do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày . . . . . . . . . . .

Đại diện :       _____________________ ,  Chức vụ   :  Giám Đốc

Hai bên nhất trí ký kết phụ lục hợp đồng để điều chỉnh thời hạn thanh toán tại Khoản 3.1 Điều 3 của Hợp Đồng cung ứng xăng dầu số            /HĐKT     ngày     /     /         như sau :

  1. Bên A đồng ý cho Bên B được thanh toán trả chậm thành 03 lần trong tháng: Vào ngày 10, ngày 20 và ngày cuối (ngày 30 hoặc 31) của mỗi tháng, Bên B có trách nhiệm thanh toán cho Bên A toàn bộ trị giá các lô hàng đã nhận trong thời gian trước đó (nhận trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến ngày 10, từ ngày 11 đến ngày 20 và từ ngày 21 đến ngày cuối của mỗi tháng).

Ngoài thời hạn thanh toán được điều chỉnh như ghi trên đây, các qui định khác trong Điều 3 về “Thanh Toán” của Hợp Đồng cung ứng xăng dầu số          /HĐKT ngày   /     /       vẫn giữ nguyên không thay đổi.

  1. Phụ lục Hợp Đồng này là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng cung ứng xăng dầu số .       /HĐKT ngày      /    /        . Những điều khoản khác của Hợp đồng số .       /HĐKT ngày      /    /         không qui định trong Phụ lục Hợp đồng này vẫn giữ nguyên giá trị thực hiện đến hết ngày 31/12/2010.
  2. Phụ lục Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2010 và được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau để đính kèm Hợp Đồng cung ứng xăng dầu số . .          .              /HĐKT ngày      /    /        . Bên A giữ 04 bản, bên B giữ 02 bản.

                        ĐẠI DIỆN BÊN B                                                            ĐẠI DIỆN BÊN A

Rate this post

Bài viết liên quan