Một số khía cạnh cần quan tâm khi thiết kế hệ thống tính giá thành