NGHỊ ĐỊNH 51/2010/NĐ-CP: QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ