Những điều cần lưu ý về công tác phí được trừ trong thuế TNDN