Sử dụng big data để tìm kiếm cơ hội mới tại thị trường vi mô