Sự khác biệt giữa doanh thu – chi phí kế toán và doanh thu – chi phí thuế

1. Thời điểm:

– Căn cứ để ghi nhận doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế có thể khác nhau tùy vào từng tình huống cụ thể (ACE tự tìm VD để nhớ bài);

– Doanh thu tính thuế chỉ được sử dụng để xác định số thuế phải nộp theo luật định;

– Doanh thu ghi nhận trên sổ kế toán để lập BCTC phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán và tùy theo từng trường hợp không nhất thiết phải bằng số đã ghi trên hóa đơn bán hàng.

2. Chi phí phải ghi nhận ngay cả khi chưa đến kỳ hạn thanh toán nhưng có khả năng chắc chắn sẽ phát sinh nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng và bảo toàn vốn.

Các khoản chi phí không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

3. Một số trường hợp có sự khác biệt giữa Doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế GTGT:

– Giao dịch bán sản phẩm, hàng hóa nhận tiền trước của khách hàng;

– Giao dịch cung cấp dịch vụ;

– Đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng;

– Giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ giữa các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp;

– Hàng biếu, tặng;

– Thu hồi từ sản xuất thử;

– Thu nhập từ góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ;

-…

4. Một số trường hợp có sự khác biệt giữa doanh thu, thu nhập, chi phí kế toán và doanh thu, thu nhập, chi phí tính thuế TNDN:

– Thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ;

– Phân loại khoản doanh thu, thu nhập;

– Hạch toán khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ;

– Giá trị khấu hao TSCĐ và thời gian khấu hao TSCĐ;

– Khống chế mức chi một số khoản chi phí;

– Dự phòng phải trả;

– Chi phí thực tế có đủ hóa đơn, chứng từ nhưng không được tính vào chi phí được trừ;

– Một số khoản thu nhập được miễn thuế;

5. Xử lý sự khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế:

5.1. Do sự thay đổi liên tục về chính sách thuế nên hàng kỳ đơn vị phải rà soát, cập nhật chính sách thuế để xác định thu nhập chịu thuế;

5.2. Sử dụng công cụ về thuế hoãn lại để xử lý các khoản chênh lệch tạm thời giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế:

– Nếu lợi nhuận kế toán cao hơn thu nhập chịu thuế: Ghi nhận thuế hoãn lại phải trả;

– Nếu lợi nhuận kế toán nhỏ hơn thu nhập chịu thuế: Ghi nhận tài sản thuế hoãn lại;

Tác giả: Thanh TIến

Cảm ơn bạn đã đọc Sự khác biệt giữa doanh thu – chi phí kế toán và doanh thu – chi phí thuế

Taca – Nơi phát triển sự nghiệp kế toán của bạn!

Bài viết liên quan