[TACA. THUẾ CHUYÊN SÂU] 3 YẾU TỐ TẠO NÊN SẮC MÀU CỦA THUẾ