Tại sao nhiều Doanh nghiệp báo lỗ nhưng vẫn tiếp tục mở rộng kinh doanh?