THÔNG TƯ 10/2014/TT-BTC: HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN