Với tình hình hiện nay có thể phải tính tới từng ngày