Xây dựng hệ thống báo cáo chứng minh quyết định quản trị