XÓA BỎ ĐỊNH KIẾN: KẾ TOÁN chỉ là CÔNG NHÂN NHẬP LIỆU