Báo cáo kế toán quản trị được lập khi nào? Quy trình tạo thông tin quản trị