Cảm ơn bạn đã Tải về File mẫu 30 báo cáo quản trị đầy đủ công thức

Mô hình: Công ty sản xuất

File Trọn bộ 30 báo cáo đã được gửi vào Email của bạn. Bạn check email nhé!

Tham khảo khoá học lập và phân tích báo cáo quản trị tại đây!

Bí mật của những báo cáo quản trị giá trị
Đây là bộ 30 báo cáo kế toán quản trị loại hình Công ty sản xuất mà các sếp hay hỏi đến nhất.

30 mẫu báo cáo có quản trị trong file:
1. Phân tích tài chính
2. So sánh đối thủ
3. Phương án kinh doanh
4. Báo cáo doanh thu
5. Thông số doanh thu
6. Báo cáo phải thu
7. Kế hoạch sản lượng
8. Cân đối dòng tiền
9. Cân đối tồn kho
10. Báo cáo phải trả
11. Vốn lưu động
12. Nhu cầu vốn
13. Nhân sự
14. Tài sản cố định
15. Giá vốn
16. Chi phí mua hàng
17. Chi phí tồn kho
18. Chi phí hoạt động
19. Báo cáo kết quả kinh doanh
20. Thu nhập chi phí bất thường
21. Thuế
22. Bảng cân đối kế toán
23. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
24. Điểm hoà vốn
25. Dự báo thu nhập
26. Dự báo dòng tiền
27. Phân tích tài chính
28. Phân tích chủ sở hữu
29. VAL 2
30. Kế hoạch trả nợ vay

Cảm ơn bạn đã Tải về File mẫu 30 báo cáo quản trị đầy đủ công thức

Bài viết liên quan